مقوله ی جنگ سگها، اتفاقی است که متاسفانه امروزه در نقاط مختلف ایران به طور مدام در حال برگزاریست. عده ای سگهای خود را به جان هم می اندازند. شرط بندی می کنند و حتی در شبکه های اجتماعی فراخوان ...