جلسه ششم آموزش سینما در جلسه قبلی با انواع نماها در سینما آشنا شدیم در این جلسه قصد داریم تا با خصوصیات شخصیت های سینمایی و همچنین انواع حرکت در سینما آشنا شویم. یکی از عناصر مهم دراماتیک یک فیلم شخصیت ...