درباره سگ‌های درمانی مطالب زیادی در آراد مگ منتشر شده است. ما با تعریف سگ‌های درمانی و به طور کلی حیوانات درمانی آشنا شدیم. و به چگونگی عملکرد کیفی و اثر بخشی آن‌ها در مراکز درمانی مختلف و بر بیماری‌های ...

سگ‌ها در طول قرن‌ها عنوان بهترین دوست بشر را از آن خود کرده اند. طبیعت دلپذیر و دوست‌ داشتنی آن‌ها، آمادگی در آغوش گرفتن و احساس شدید وفاداری و … همه باعث می‌شوند که آن‌ها دوستان همیشگی ما باشند. یکی ...

قهرمانان بی نام و نشان بسیاری در دنیای ما وجود دارند. برخی از این قهرمانان حیوان ها هستند. حیوانات درمانی دوستی خود را با ما با روش های مختلف نشان میدهند. مانند ایجاد فایده های بسیار در انواع امکانات، مدارس، ...

حیوانات نقش مهمی را در تجربه های انسانی بازی می‌کنند. ما در طبیعت با آن ها تعامل برقرار می‌کنیم، آن‌ها را برای غذا می‌خوریم. و (بهترین آن‌ها را!) به عنوان حیوان خانگی بر می گزینیم. از حیوانات چیزهای زیادی یاد ...

بر اساس انجمن دامپزشکی آمریکا (AVMA)،کمک رسانی حیوانات در امر درمان یا فعالیت‌های آن‌ها به عنوان حیوانات همراه و یا همدم مانند سگ‌ها، فرصتی را برای انگیزه، تحصیل، و یا تفریح به وجود می آورد. که در نتیجه به بهبود ...