ساع (JPL) یا مرکز پژوهشی پیش رانش جت، موظف به فعالیت در زمینه گسترش و توسعه کارایی ساعتی کم نظیر تحت عنوان ساعت اتمی ناسا یا Deep Space Atomic Clock است. این ساعت جنجال برانگیز فضایی در مقایسه با ساعت‌های ...