نقد نمایش قهوه برزیلی دلایل زیادی وجود دارد که باعث شده خیانت در جامعه امروز رو به فزونی گذاشته و تابوهای بسیاری شکسته شود. بر طبق تحقیقات اخیر مشخص‌شده که شکست‌های عاطفی می‌تواند ضربه‌ای حتی شدیدتر از مرگ پدر و ...

پرونده نمایش شاهنامه آخرش خوشه؟ شاهین گُل کار، لیسانس الکترونیک داشته و در حال حاضر دانشجوی رشته کارگردانی نمایش است. او بازیگری را در زمان دانشجویی و از دانشکده مهندسی آغاز نموده و در همان سالها جایزه ی اول بازیگری ...