«اوما تورمن» بازیگری هالیوودی روی صحنه ی نمایش «کمدی الهی» ظاهر می شود و پا به پای بازیگر زن قصه می جنگد و در نهایت هر دو با وجود ضربه هایی که می خورند و آسیب هایی که می ببند ...