بنا به گفته عموم مردم، رابرت جانسون برای کسب مهارت و تسلط بر گیتار، با شیطان سر و کار داشت. به جهنم، مهم نیست که چگونه آن را بدست آورد. تمدن می‌سی‌سی‌پی تقریبا همه هنرمندانی را که دوست دارید تحت‌ ...