گردش و طبیعت گردی یکی از تفریحات سالمی است که همه آن را دوست دارند. خوشبختانه فرهنگ عمومی در بخش حفاظت از محیط زیست به خصوص در میان نسل جوان با سرعت خوبی در حال بهبود است و به نظر ...