تولد سیاه چاله ها سالیان سال است که در کهکشان ها از جمله کهکشان راه شیری رخ می دهد. اما ستاره شناسان می گویند که موفق شده اند برای اولین بار این رخداد نجومی را به ثبت برسانند. پیش از ...