زمانی که به ستارگان می‌نگرید، درواقع به گذشته نگاه می‌کنید. نور درواقع همواره بازمان است و ستارگان این ادعا را ثابت می‌کنند. یک نکته‌ی خلاف قاعده و جالب‌توجه این است که زمانی که به ستارگان با دقت بیشتری نگاه می‌کنید ...