با ورود به منابع تاریخ و باستان‌شناسی درمی‌یابیم که بخش قابل توجهی از اطلاعات تاریخی ایران به مطالب مندرج در سفرنامه های شرق شناسان و جهانگردان غربی اختصاص دارد.  این افراد غالبا در کسوت باستان‌شناس، جهانگرد، کنسول، سفیر، طبیب و ...