پارک ملی گلستان در مرز مشترک بین استان های خراسان،سمنان و گلستان قرار گرفته و از اولین پارک هایی است که نام “ملی” را در ایران به خود اختصاص داده است. پارک ملی گلستان از گنجینه های بزرگ و ارزشمند ...