بیل گیتس و پیش‌بینی آینده از دیدگاه او، چگونه خواهد بود؟ می‌خواهد ادای دینی به استیون هاوکینگ داشته باشد و این را در سخنرانی در دانشگاه کمبریج بیان می‌کند. بیل گیتس می‌گوید که افتخار این را داشتم که سخنرانی علمی ...