انرژی خورشیدی چیزی نیست که به تازگی با آن آشنا شده و یا در فرم سلول های خورشیدی از آن بهره برداری نماییم. قرن ها پیش و زمانی که انسان به زندگی غارنشینی مشغول بود، به فرم دیگری از انرژی ...