«دریا دریایی»، دانش آموخته کارشناسی کارگردانی از دانشگاه تنکابن و کارشناسی ارشد بازیگری از دانشگاه تربیت مدرس است. او که این روزها نمایش «کلفت ها» را بر صحنه خانه هنرمندان در حال اجرا دارد، کارگردانی نمایش «خلوتگاه» از «ابراهیم مک ...