ارتقای شغلی، پا گذاشتن در حرفه دلخواه و دریافت تمجیدهای فراوان از دیگران. اینها همه موقعیت‌های خوب و پرطرفداری هستند؛ البته اگر سندورم ایمپاستر سراغتان نیاید. مبتلایان به این سندروم در تمام این لحظه‌ها احساس می‌کنند به اندازه کافی خوب ...