همه ماداستان افسانه ای سیندرلا را خواندیم و یا کارتون و فیلم آن را دیده ایم و همه هم در کودکی خود حداقل یکبار آرزو داشتیم که کاش جای سندرلا بئدیم و یک شاهزاده با اسب سفید می آمد و ...