عباس نظام دوست همه چیز خوب است، بازی به اوج هیجان رسیده، همه شخصیت های فیلم و بیننده های نشسته در سالن، منتظر رو شدن برگ دکتر هستند، آیا دکتر گرگ است؟ صدای تپیدن قلب ها بلند شده، اما ناگهان ...