بحث در مقوله هنر نقاشی به اندازه وجود سبک‌های مختلف در آن وسیع و متفاوت است؛ هر هنرمند با انتخاب سبک یا سبک‌هایی خاص راه خود را مشخص کرده و زندگی او تحت تأثیر همیشگی این راه و آثارش خواهد ...