سکوت مطلق، چیزی است که شاید هیچ‌یک از ما در طول عمر خود آن را تجربه نکنیم، آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سکوت ما هم‌صدایی دارد؟ واقعیت اینجاست که شما هیچ‌گاه در طول عمرتان سکوت مطلق و ...