ما با سگ‌های خانگی براساس عواطف و احساسات رفتار می‌کنیم در حالی که با دیگر سگ سانان وحشی و در معرض خطر رفتاری برعکس داریم. طوری که از ما می‌ترسند و حتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. واقعا چرا؟ ...