قهرمانان بی نام و نشان بسیاری در دنیای ما وجود دارند. برخی از این قهرمانان حیوان ها هستند. حیوانات درمانی دوستی خود را با ما با روش های مختلف نشان میدهند. مانند ایجاد فایده های بسیار در انواع امکانات، مدارس، ...

سگ‌های درمانی مهربانی و راحتی را ارائه می‌کنند. این سگها در زندگی بسیاری از مردم جایگاهی خاص دارند. حتی بیرون از خانه نیز چنین است. از مدارس و بیمارستان‌ها تا مراکز پرستاری و حتی محل کار، سگ‌های درمانی نقش بسیاری ...