سگ‌ها در طول قرن‌ها عنوان بهترین دوست بشر را از آن خود کرده اند. طبیعت دلپذیر و دوست‌ داشتنی آن‌ها، آمادگی در آغوش گرفتن و احساس شدید وفاداری و … همه باعث می‌شوند که آن‌ها دوستان همیشگی ما باشند. یکی ...

قهرمانان بی نام و نشان بسیاری در دنیای ما وجود دارند. برخی از این قهرمانان حیوان ها هستند. حیوانات درمانی دوستی خود را با ما با روش های مختلف نشان میدهند. مانند ایجاد فایده های بسیار در انواع امکانات، مدارس، ...

حیوانات نقش مهمی را در تجربه های انسانی بازی می‌کنند. ما در طبیعت با آن ها تعامل برقرار می‌کنیم، آن‌ها را برای غذا می‌خوریم. و (بهترین آن‌ها را!) به عنوان حیوان خانگی بر می گزینیم. از حیوانات چیزهای زیادی یاد ...

سگ‌های درمانی مهربانی و راحتی را ارائه می‌کنند. این سگها در زندگی بسیاری از مردم جایگاهی خاص دارند. حتی بیرون از خانه نیز چنین است. از مدارس و بیمارستان‌ها تا مراکز پرستاری و حتی محل کار، سگ‌های درمانی نقش بسیاری ...