جنگ همیشه از بین می برد، آدم ها را، خانه ها و عشق ها را، اما «پیمان معادی» عاشقانه ای می آفریند که نگاهی متفاوت به مقوله جنگ دارد. پیمان معادی که پیش از این، فیلم «برف روی کاج ...