سیاه‌چاله دارای گرانشی است که همه چیز را به سمت و سوی خود جذب می‌کند در حالت عادی مرزی که سیاه‌چاله اجسام موجود در آن محدوده را به سمت خود می‌کشد مشخص نیست اما اگر هرچیزی حتی نور به این ...