در روز های آغازین ، سینما صامت بود و ورود صدا به سینما سال ها به طول انجامید. با این حال در سالن های سینما موسیقی زنده همزمان با نمایش فیلم به امری متداول بدل شده بود اولین بار آلن ...