نمایش پدران در جامعه سنتی ایرانی و حتی جامعه مدرن امروز، رابطه ی فرزندان و پدران همیشه به واسطه ی مادر صورت گرفته است. این مادرها بوده اند که در بسیاری موارد به یاری پدر و فرزند آمده و لینک ...