«عدالت» مفهمومی گم شده در جهان معاصر و شاید در همه ی ایام است. موضوعی که همیشه پررنگ بوده و زیاد درباره اش حرف زده می شود و در دین نیز به آن اشاره شده و جنگ ها برایش در ...