در مقاله قبل در مورد سلسلسه پیشدادیان در شاهنامه صحبت کردیم و یک به یک با پادشاهان پیشدادی و با وقایعی که در زمان سلطنت آنها روی داد آشنا شدیم. گفتیم که پس از فرمانروایی گرشاسب، دوره پیشدادی تمام می‌شود ...

شاهنامه این بزرگترین شاهکار حکیم ابوالقاسم فردوسی از برجسته‌ترین سروده‌های حماسی در جهان است که این شاعر نامدار  پارسی، سی سال از عمر خود را صرف سرودن آن نمود. این اثر حماسی در برهه‌ای از تاریخ سروده شد که زبان ...