شاه لیر الگویی است برای پدران و مادران، الگویی از خود را به باد دادن و به دست دیوانگی سپردن و حال این نمایش دوباره بر روی صحنه آمده است. اسفند ماه سال ۹۵ نیز شاه لیر در قالبی کاملا ...