رسانه‌های اجتماعی فاجعه هستند و همه ویژگی‌های مثبت و جذاب آن مانند مطالب خنده‌دار و سرگرم‌کننده یا یک احساس زودگذر تعلق اجتماعی، در مقابل مشکلات آن‌ها حرفی برای گفتن ندارند. پیامدهای روانی آنها فقط مورد توجه صاحبان آن‌ها است به ...