فیسبوک ، نامی که ابتدا با ایجاد و توسعه یک شبکه اجتماعی بزرگ سر و صدایی را به پا کرد و توانست که به بزرگ ترین شبکه اجتماعی جهان تبدیل شود. امروز نیز در ذهنش ایده های تازه ای را ...