آموزش سینما سینما یک زبان است و مثل همه زبان های دیگر ، گرامر و قواعد خود را دارد . برای درک درست فیلم ها و شناخت دقیق و علمی سینما باید به زبان سینما مسلط بود . تنها در ...