یکی از حیرت انگیزترین کشفیات در ایران متعلق به شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان است. آثاری که از این شهر به دست آمد نشان از جایگاه بالای هنر، صنعت، شهر سازی و دانش پزشکی در ۵ هزار سال ...