در فستیوال”لاتوماتینا”  گوجه بزنید ، گوجه بخورید جشنواره گوجه ها اگرازامتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگها، رسم و رسوم ،عقاید و باورهای نو بدتان می آید بهتر است کنج خانه اتان بمانید. اما اگر تصمیم دارید مزه ی تغییر را بچشید ...