مشهورترین صور فلکی نیمکره ی شمالی را در مطلب قبلی مرور کردیم. نوبت به صور فلکی نیمکره ی جنوبی می رسد. این صور فلکی به وسیله ی مردمی که در نیمکره ی جنوبی زمین زندگی می کنند، دیده می شوند. ...

از ۸۸ صورت فلکی که به وسیله ی بشر در گنبد آسمانی مرزبندی شده و از روی زمین پیوسته به چشم می آیند، ۳۷ تای آن ها در نیمکره ی شمالی زمین قابل رویت هستند. صور فلکی در واقع به ...

صور فلکی از زمان های قدیم مورد توجه دانشمندان و فلاسفه قرار داشته و کشفیاتی در هر دوره درباره ی آن ها به دست آمده است. در سرزمین های مختلف مردم به آسمان های نگریسته و صور فلکی را به ...