مشهورترین صور فلکی نیمکره ی شمالی را در مطلب قبلی مرور کردیم. نوبت به صور فلکی نیمکره ی جنوبی می رسد. این صور فلکی به وسیله ی مردمی که در نیمکره ی جنوبی زمین زندگی می کنند، دیده می شوند. ...