مرد از خواب بیدار می شود، جلوی دوربین لباس عوض می کند تا از خانه بیرون برود، روی تختش می نشیند و پس از لختی تصمیم می گیرد در خانه بماند، پس دوباره لباس عوض کرده و لباس خانه بر ...