درباره نمایش گرگ ها کروات نمی زنند چند دوست برای مهمانی در خانه مهرداد و همسرش جمع شده ­اند که برای یکی از آنها مشکلی پیش می ­آید. این داستان یک خطیِ نمایش گرگ ها کروات نمی ­زنند نوشته «عادل ...