سرود صد هزار افلیای عاشق صدای آوای سوزناکی شنیده می ­شود، زنی شمع به دست از صحنه بیرون می ­رود و دختری کُرد در لباس افلیا و در میان دامن بلندش که کل صحنه را گرفته، با همه ی زخم­ها ...