احساسات عمومی، موتور عمیق آگاهی انسان و اساس وابستگی ژرف ما با دیگر حیوانات است. احساسات شناختی و تکامل‌یافته بشری چگونه تعریف می‌شوند؟ آیا عواطف واقعا جهانی هستند؟ آیا ساختار عاطفی اساسی ذهن، واقعیتی جهانی و بیولوژیکی است؟ چگونه احساساتی ...