از گنجینه های ایران چه می‌دانید؟ آیا می‌دانید در کجا و توسط چه کسانی کشف شدند و در حال حاضر در کجا نگهداری می‌شوند؟ آیا از قیمت واقعی آنها اطلاع دارید؟  چه تعداد از این گنجینه‌ها در سرزمین ایران وجود ...