زمانی که غرور شکل اولیه و درست خود را از دست می‌دهد تبدیل به غرور کاذب یا به نوعی خودخواهی و خودپسندی می‌شود. افرادی که به خودپسندی دچار هستند نقص‌ها و عیوب رفتار و شخصیت خود را نمی‌بینند و خود ...