این نکته درست است که در بطن تمام فیلم‌هایی که ساخته می‌شود مطلبی آموزنده و مهم وجود دارد تا بیننده در پایان فیلم حرفی برای گفتن و یادگرفتن داشته باشد. البته برخی از فیلم‌ها نیز هستند که صرفا جنبه سرگرمی ...