نام آرامستان که به میان می‌آید همه یاد گورهایی می‌افتند که چند متر در دل زمین کنده شده است. جایی در دل خاک که آرامگاه ابدی همه انسان‌هاست. اما جالب است بدانیم که گورهایی وجود دارد که نه در دل ...