اسبی روی صحنه شیهه می کشد، مردی به دختری تجاوز می کند، بچه ای به دنیا می آید، عاشقی نابود می شود، زمینی بایر می گردد و زندگی در بهشت به پایان می رسد. این بخشی از اتفاقاتی است که ...