پنجره ای رو به آزادی باز می شود، دختری گیسو بلند، در لباسی سرخ از پنجره بیرون رفته و به سوی آزادی گام بر می دارد، اما آزادی راحتی به دست نمی آید و نیاز به قربانی دارد. این بخشی ...