اشتیاق به فراگیری مسئولیت پذیری نسبت به پذیرش آن تحسین برانگیزتر است؛ مسئولیت پذیری در ابتدا امری دشوار به نظر می‌رسد و نیمی از انسان‌های روی کره زمین از پذیرش این امر سرباز می‌زنند زیرا این تصور را دارند که ...