نسل هفتم کنسول‌های ویدئویی، اغلب به خاطر وجود رویدادهایی نظیر رکود اقتصادی بزرگی که در آن دوره در کل دنیا به وجود آمده بود، بیش از حد معمول طول کشید که در سال ۲۰۰۵ با عرضه کنسول نسل هفتمی مایکروسافت ...