«لائورا» به همراه دختر نوجوانش «ایرِنه» و پسر خردسالش از آرژانتین به روستای پدری اش در اسپانیا بازگشته تا در مراسم ازدواج خواهرش شرکت کند. این شروع داستان جدید «اصغر فرهادی» است. «اصغر فرهادی» که نامی شناخته شده و جهانی ...